Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Zapytania ofertowe


Szpęgawsk, dnia 20.11.2020 r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.  Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

        zaprasza do złożenia ofert na:

  II. Przedmiot zapytania ofertowego:

"Dostawa pieluchomajtek i wkładów anatomicznych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego.

 


Szpęgawsk, dnia 29.09.2020 r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.  Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

        zaprasza do złożenia ofert na:

  II. Przedmiot zapytania ofertowego:

"Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym mieszkańcom, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego.

 


Szpęgawsk, dnia 31.07.2020 r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.  Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

        zaprasza do złożenia ofert na:

  II. Przedmiot zapytania ofertowego:

        "Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego.

 

 

 

 


Szpęgawsk, dnia 24.07.2020 r.   

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:  potępowania prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego na: „Sukcesywną dostawę artykułów chemicznych i środków czystości dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

Do pobrania:

Pełna treść wyjaśnień do treści zapytania ofertowego

 


Szpęgawsk, dnia 21.07.2020 r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.  Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

        zaprasza do złożenia ofert na:

  II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego z dnia 21.07.2020 r.

 


Szpęgawsk, dnia 21.07.2020 r.   

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:zapytania ofertowego: „Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania

 


Szpęgawsk, dnia 17.07.2020 r.   

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.  Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

        zaprasza do złożenia ofert na:

  II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

 

 


Szpęgawsk, dnia 18.05.2020 r.   

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców - dotyczy

„Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pelna treść odpowiedzi na pytania wykonawcow.

 


Szpęgawsk, dnia 13.05.2020 r.   

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.  Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

        zaprasza do złożenia ofert na:

  II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

 

 

 


Szpęgawsk, dnia 07.05.2020 r.   

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

dotyczy: „Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania.

 

 


Szpęgawsk, dnia 04.05.2020 r.   

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców - dotyczy: „Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Odpowiedź na pytanie wykonawcy - 1

Odpowiedź na pytanie wykonawcy - 2

 


Szpęgawsk, dnia 29.04.2020 r.   

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

 

I.  Zamawiający:

    Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu leki dla mieszkańców Domu,
  refundowane do wysokości limitu ceny na podstawie dostarczonych recept.
 2. Dostawa będzie realizowana na podstawie recept indywidualnych mieszkańców, na koszt Wykonawcy nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w godzinach 07.00 – 13.00.
 3. W sytuacjach nagłych, które wskaże Zamawiający, Wykonawca dostarczy leki w dniu zgłoszenia.
 4. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie leków przedstawiają Załączniki Nr 2A i 2B służące do określenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 5. Dostawca zobowiązuje się wystawiać faktury imienne oddzielnie na leki refundowane i oddzielnie na leki płatne 100%
 6. Dostawy leków będą fakturowane na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (Nabywca: Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83 - 200 Starogard Gdański, NIP 592 205 78 38; Odbiorca:
  Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku,
  ul. Kasztanowa 23, 83 - 200 Starogard Gdański) oraz imiennie na rzecz indywidualnych mieszkańców.
 7. Dostawy będą realizowane na podstawie m.in. Ustawy o Refundacji Leków, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego oraz Wyrobów Medycznych z 12 maja  2011
  Dz.U. 122/2011 poz. 696, Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych z 27.08.2004 r. Dz.U. Nr  164 z 2008 r. poz. 271 z późniejszymi zmianami,
  Ustawy Prawo Farmaceutyczne z 06.09.2001 Dz.U. Nr 45 z 2008 r., oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych.

 

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny:

 

CENA   100 %

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

 

            CENA  (C)

 

C =       Cn/Cb          x 100 x 100%      

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

 

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów
  w oparciu o wyżej wskazane kryteria.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców,
  których zaprosił do składania ofert, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.
 5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.
 6. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
 • w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiającyprzeznaczył na finansowanie zamówienia,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca,że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
 1. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08.05.2020 r., do godz.10.00 osobiście
  w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, faksem (58 56 214 61 w. 217), drogą elektroniczną (sekretariat@dpsszpegawsk.pl), bądź listem na  formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
 2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia: „Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku (nie dotyczy ofert przesłanych faxem i drogą elektroniczną).
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

            w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia – Maciej Blok, tel. 58 56 214 61,

            wew. 234 email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

 

 

 


Szpęgawsk, dnia 07.02.2020 r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

DO POBRANIA:

Pełna treść odpowiedzi na pytania wykonawców

 

 

 


Szpęgawsk, dnia 03.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku., ul. Kasztanowa 23 wyrobów piekarniczych w asortymencie i ilościach podanych w Załączniku Nr 1.
 2. Dostarczone wyroby piekarnicze muszą być świeże, z minimum 2-dniowym okresem przydatności do spożycia, licząc od dnia dostawy wraz z umieszczonym oznakowaniem/etykietą (zawierającą m.in. nazwę producenta, rodzaj pieczywa, datę przydatności do spożycia itp.), zgodnie z obowiązującymi normami.
 3. Dostawa wyrobów piekarniczych będzie realizowana do siedziby Zamawiającego codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. 700 – 730 na podstawie rzeczywistych zamówieńZamawiającego.
 4. Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie ze złożonym telefonicznie zamówieniem, emailem lub faksem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w ilościach uzależnionych
  od rzeczywistych potrzeb, w tym prawo do niewykorzystania w całości dostaw przedmiotu zamówienia oferowanego w przetargu. Przewidywane wahania w ilości poszczególnego asortymentu mogą wynosić ok. +/- 10%.
 6. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT za okres 1 (jednego) miesiąca. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty. Zapłacie będzie podlegać wartość faktycznie zrealizowanych dostaw za dany miesiąc.
 7. Termin realizacji zamówienia: 19.02. 2020 - 18.02.2021 rok.
 8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny:

CENA      100 %

 

8.1 Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru arytmetycznego:

 

                                   C =    Cn / Cb   x 100 x 100%

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

      8.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą  ilość punktów w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

      8.3 Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

      8.4 W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT, cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę

  9. Z Wykonawcą, którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiającyprzeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca,że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

      13. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.02.2020 r., do godz. 10.00 osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr Józefa Marcelego Kopicza w  Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański lub faksem: 58 56 214 61 w. 217  lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

  „SUKCESYWANA DOSTAWA WYROBÓW PIEKARNICZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. DR. JÓZEFA MARCELEGO KOPICZA W SZPĘGAWSKU”.

   (nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną).

3.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Blok, tel./fax  58 56 214 61 wew.: 234, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

   

Do pobrania:

 


Szpęgawsk, dnia 29.01.2020 r.  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY - do zapytania z dnia 20.01.2020 r.

Do pobrania:

Pelna treść odpowiedzi na pytania wykonawcy.

 

 


Szpęgawsk, dnia 24.01.2020 r.  

ZMIANA TREŚĆI ZAPYTANIA  OFERTOWEGO - do zapytania z dnia 20.01.2020 r.

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji z dnia 24.01.2020 r. o zmianie treści zapytania ofertowego ogłoszonego 20.01.2020 r.

 

 


Szpęgawsk, dnia 20.01.2020 r.  

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.. Zamawiający:

 

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański

zaprasza do złożenia ofert na:

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

III. Istotne warunki zamówienia, termin realizacji:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Przebudowę rurociągów technologicznych w celu montażu automatycznych zaworów sterujących pracą i regeneracją filtrów.
 2. Wymianę złoża filtrującego w odżelaziaczu dn 1400.
 3. Przegląd i uzupełnienie złoża filtracyjnego w odmanganiaczu dn 1400.
 4. Montaż automatycznych zaworów sterujących pracą i regeneracją w trybie czasowym i objętościowym- 2 komplety.
 5. Remont instalacji napowietrzania wody surowej.
 6. Uruchomienie i rozruch stacji uzdatniania wody.
 7. Montaż instalacji do płukania filtrów składający się z rurociągów dn 100 i zbiornika wody płuczącej V 5000l Pe z pompą płuczącą MD 40-160/3.
 8. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 marca.2020 roku.

Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

IV. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania kryteriów oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 60%
 2. Okres gwarancji i rękojmi – 40%

Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert:

 1. Kryterium „Cena” będzie liczona wg następującego wzoru:

C = (Cnaj / Co) x 60

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cnaj - najniższa cena spośród ofert,

Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik  jest obliczany.  

 1. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego – minimum 24, a maksimum 60 miesięcy, obliczanie wg poniższych kryteriów.

 Okres gwarancji i rękojmi od 0 miesięcy do 23 miesięcy   = 0%

       Okres gwarancji i rękojmi od 24 miesięcy do 35 miesięcy = 20%

       Okres gwarancji i rękojmi od 36 miesięcy do 47 miesięcy = 30%

       Okres gwarancji i rękojmi od 48 miesięcy do 60 miesięcy = 40%

       Gwarancja będzie liczona od daty ostatecznego odbioru przeprowadzonych robót.

 

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

W przypadku równych wyników decyduje cena tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

W oferowaną cenę powinny być wliczone: prace projektowe, demontaż wymienianych elementów, materiał, robocizna, regulacje, rozruch, uzyskanie parametrów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2013 r. przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej.

W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały w formie pisemnej.  2. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem,. 

3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego   zapytania. Jeżeli oferta przedkładana jest pocztą elektroniczną, należy załączyć skan wypełnionego formularza ofertowego.

4. Termin związania ofertą to 30 dni.

5. Z Wykonawcą którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiającyprzeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca,że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
 4. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 30.01.2020 r., do godz. 10.00  osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr Józefa Marcelego Kopicza w  Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański lub faksem: 58 56 214 61 w. 21lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1.

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

(Nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną).

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Schemat modernizacji stacji uzdatniania wody

2. Załącznik nr 2 – Przedmiar

3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy

 

3.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Główny Administrator Maciej Blok, tel./fax 

     58 56 214 61 wew.:  234, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

          

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

                                                                

 


Szpęgawsk, dnia 17.12.2019 r.                               

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt. 8 powyższej ustawy oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

 

 

I.. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański

 

II. Nazwa zapytania ofertowego:

„Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych posegregowanych  z Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:  odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych posegregowanych i nie segregowanych     

2. Zamówienie polega na odbiorze i wywozie n/w odpadów w ilościach liczonych wg pojemników 120 l miesięcznie:

                       a) papier  - 2 pojemniki 120 l – tj. 1 pojemnik 240 l - wywóz 1 raz w miesiącu,

            b) szkło – 6 pojemników 120 l – tj. 3 pojemniki 240 l - wywóz 1 raz w  miesiącu,

c) metale i tworzywa sztuczne – 20 pojemników 120 l – tj. 2 pojemniki 1200 l wywóz 2 razy w miesiącu,

d) bio - 2 pojemniki 120 l – tj. 1 pojemnik 240 l – wywóz 1 raz w miesiącu

                        e) resztkowe – 175 pojemników 120 l tj. – tj. 3 pojemniki 7000 l – wywóz 3 razy w miesiącu.

            3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

            4. Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

IV. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania kryteriów oceny ofert.

       Kryteria oceny ofert:

 1. Cena (cena brutto) – 100%

 

CENA                   100 %

            Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

            w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

            CENA  (C)

                  

                                   C =   Cn/Cb   x 100 x 100%

                  

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

 

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1.         Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały w formie pisemnej.

2.         Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem.

3.         Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego  zapytania. Jeżeli oferta przedkładana jest pocztą elektroniczną, należy załączyć skan wypełnionego formularza ofertowego i formularza cenowego.

4.         Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.         Z Wykonawcą którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.

6.         Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

7.         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.

8.         Postępowanie jest prowadzone z pominięciem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro netto”.

9.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

10.       Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiającego.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 27.12.2019 r., do godz. 10.00   osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w  Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański lub faksem: 58 56 214 61 w. 21 lub drogą elektroniczną: m.blok@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzu ofertowym  stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

            2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych posegregowanych i nie segregowanych  z Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

             (nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną)

             3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

              4. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

              5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. 

              6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Blok, tel./fax  58 56 214 61 wew. 234, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl.

 

Załączniki do pobrania:

          

   

 


Szpęgawsk, dnia 12.12.2019 r.                                                                                   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto

I.  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

zaprasza do złożenia ofert na

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Obsługa prawna Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1. Przedmiot obsługi prawnej obejmuje:

    a. konsultacje i poradnictwo prawne, w tym w siedzibie Zamawiającego min. 3 godz. 1 raz w tygodniu,

    b. sporządzanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Zamawiającego,

    c. uczestnictwo w negocjacjach w sprawach określonych przez Zamawiającego,

    d. zastępstwa procesowe,

    e. przygotowanie pism i dokumentów dotyczących prowadzonych spraw.

2. Przedmiot umowy winien być wykonany w terminie do 7 dni od dnia zlecenia do wykonania. W

    przypadku spraw szczególnie skomplikowanych czas może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do  

    należytego wykonania zadania.

3. Czas obowiązywania umowy: 02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

IV. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny.

 

CENA                   100 %

            Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

            w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

            CENA  (C)

                                          

                                   C =    Cn/Cb   x 100 x 100%

                          

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

            Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

           

 1.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów w oparciu o wyżej wskazane kryteria.
 2.  Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 3.  W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT, cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę
 4.  Z Wykonawcą którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa
  w formie pisemnej. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5.  Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 6.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców,
  którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.
 7.  Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

      8. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do min. dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20.12.2019 r., do godz. 10.00 osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul.Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, faksem: 58 56 214 61 w. 217, drogą elektroniczną:  sekretariat@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Obsługa prawna Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

Nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną.

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Blok tel./fax  58 56 214 61 wew. 234, fax 217, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

Do pobrania:

 

 


Szpęgawsk, dnia 04.12.2019 r.     

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Dotyczące zamówienia publicznego, ktorego wartość nie przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO netto.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im.dr. Jozefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdanski

Przedmiot zapytania ofertowego: " Dostawa pieluchomajtek i wkladow anatomicznych na potrzeby mieszkańcow Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

 

Do pobrania:

 

 

 


Szpęgawsk, dnia 27.11.2019 r.        

 

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - dotyczy:

 

„Dostawa nowego agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Zamawiający informuje, że agregat prądotwórczy będący przedmiotem postepowania ma być w obudowie dźwiękochłonnej odpornej na warunki atmosferyczne.

 

Do pobrania:

 

 

 


Szpęgawsk, dnia 22.11.2019 r.                                

                                                      

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt. 8 powyższej ustawy.

 

I.. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Dostawa nowego dźwigu osobowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

III. Istotne warunki zamówienia, termin realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego dźwigu osobowego posiadającego następujące cechy:

-     dźwig musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, w szczególności zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 95/16/WE: - PN-EN 81-1+A3:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne. - PN-EN 81-70:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

-     dźwig musi spełniać wszelkie normy techniczne i sanitarne wymagane dla takich urządzeń

-     urządzenie fabrycznie nowe z pełną rękojmią i gwarancją

-     udźwig min.: 450 kg

-     liczba osób: 6 osób

-     prędkość podnoszenia: 1 m/s

-     wysokość podnoszenia: ok. 8 m

-     ilość przystanków: 3

-     ilość wejść do kabiny: 1

-     napęd: elektryczny.

2. Drzwi szybowe:

-     typ drzwi: automatyczne przesuwne

-     szerokość drzwi: min. 900 mm

-     wysokość drzwi: 2000 mm

-     wewnętrzna wysokość kabiny: 2100 mm

-     ościeżnica: nowa:

-     sterowanie drzwi: automatyczne (za pomocą falownika)

-     klasa odporności ogniowej: E120.

3. Sterowanie:

-     zbiorczość dwukierunkowa

-     awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia

4. Wyposażenie kabiny:

-     każda kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigów osobom niepełnosprawnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690)

-     minimalne wymiary 1400 mm x 1100 mm

-     podłoga z materiału antypoślizgowego np. nakrapiana guma w kolorze czarnym

-     sufit: stal nierdzewna

-     oświetlenie: LED, sufitowe

-     przednia ściana kabiny: stal nierdzewna

-     poręcz: aluminiowa szczotkowa, na bocznej ścianie naprzeciwko panelu operacyjnego.

5. Kaseta dyspozycji:

-     panel ze stali nierdzewnej

-     piętrowskazywacz

-     strzałki kierunku jazdy

-     przycisk alarmu

-     wskaźnik przystanku przeznaczenia

-     oznaczenie przycisków w panelu sterującym alfabetem Braille’a

-     komunikaty głosowe w kabinie o jeździe i stanie dźwigu

-     pętla indukcyjna w kabinie dla osób niedosłyszących.

6. Kasety wezwań:

-     ze stali nierdzewnej

-     przyciski mechaniczne w ościeżnicy

-     położenie wyświetlacza w osobnej kasecie w ościeżnicy

-     strzałka kierunku jazdy.

7. Urządzenie powinno być przystosowane do pracy w istniejącym szybie dźwigowym.

8. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

-     transportu urządzeń do obiektu na swój koszt;

-     zapewnienia serwisu gwarancyjnego urządzenia;

-     zapewnienia wymaganej przepisami konserwacji dźwigu w okresie obowiązywania gwarancji.

9. W celu właściwego przygotowania oferty oraz rzetelnego wykonania umowy Zamawiający zaleca osobiste dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu dźwigu. Termin dokonania wizji należy ustalić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

10. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 roku.

11. Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

IV. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania kryteriów oceny ofert.

       Kryteria oceny ofert:

 1. Cena (cena brutto) – 90%
 2. Okres gwarancji i rękojmi – 10%

       Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert:

       Kryterium „Cena” będzie liczona wg następującego wzoru:

      C = (Cn / Co) x 90

      gdzie:

      C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

      Cn - najniższa cena spośród ofert,

      Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik  jest obliczany.  

Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” liczony od daty podpisania protokołu odbioru   końcowego – minimum 24, a maksimum 60 miesięcy, obliczanie wg poniższych kryteriów.

 Okres gwarancji i rękojmi od 0 miesięcy do 23 miesięcy                             = 0%

       Okres gwarancji i rękojmi od 24 miesięcy do 35 miesięcy                           = 4%

       Okres gwarancji i rękojmi od 36 miesięcy do 47 miesięcy                           = 7%

       Okres gwarancji i rękojmi od 48 miesięcy do 60 miesięcy                           = 10%

Gwarancja będzie liczona. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

W przypadku równych wyników decyduje cena tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1.         Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały w formie pisemnej.

2.         Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem.

3.         Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego  zapytania. Jeżeli oferta przedkładana jest pocztą elektroniczną, należy załączyć skan wypełnionego formularza ofertowego i formularza cenowego.

4.         Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.         Z Wykonawcą którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.         Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

7.         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.

8.         Postępowanie jest prowadzone z pominięciem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro netto”.

9.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

10.       Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiającego.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 02.12.2019 r., do godz. 10.00   osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w   

Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański lub faksem: 58 56 214 61 w. 21 lub drogą elektroniczną: m.blok@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzu ofertowym  stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Dostawa nowego dźwigu osobowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”

(nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną)

3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

4. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Blok, tel./fax  58 56 214 61 wew. 234, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl.

 

Do pobrania:

 

 


 

Szpęgawsk, dnia 20.11.2019 r.                                

                                                      

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt. 8 powyższej ustawy oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

 

 

I.. Zamawiający:

 

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

„Dostawa nowego agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

III. Istotne warunki zamówienia, termin realizacji zamówienia:

 

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem – 1 komplet.

2.    Parametry techniczne i funkcjonalne:
-      moc zespołu: co najmniej 160 kVA
-      typ silnika: diesel
-      typ rozruchu: automatyczny, z układem SZR400A
-      napięcie: 400/230 V
-      częstotliwość: 50 Hz
-      współczynnik THD (bez obciążenia): < 2,0 %,
-      sprawność przy 100% obciążenia: ≥ 92,5 %,
-      stopień ochrony: IP23
-      klasa izolacji: H.
3.    Silnik:
-      wyposażony w mechaniczny regulator prędkości obrotowej silnika.
4.    Prądnica:
-      synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa,
-      posiadająca automatyczny, elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia ±1,0 % w całym zakresie obciążeń,
5.    Wyposażenie zespołu:
-      układ podgrzewania bloku silnika,
-      chłodnica umieszczona przy zespole,
-      układ chłodniczy zalany płynem chłodniczym do -35 °C,
-      mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania i nadzoru z modułem pomiarowym,
-      akumulatory rozruchowe (kwasowo-ołowiowe),
-      prostownik buforowy baterii rozruchowej,
-      tłumik wydechu,
-      kompensator wydechu ze stali nierdzewnej,
-      wyłącznik główny zespołu (3 polowy) z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym umieszczony w szafce obok panelu sterowania.
 

6. Uwagi dodatkowe:

W ofercie należy przedstawić koszty zakupu, dostawy oraz bezpłatnego instruktażu obsługi dla pracowników Zamawiającego.

7. W celu właściwego przygotowania oferty oraz rzetelnego wykonania umowy Zamawiający zaleca osobiste dokonanie wizji lokalnej w obiekcie w którym planowany jest montaż agregatu. Termin dokonania wizji należy ustalić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

8.    Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 roku.

9.    Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

IV. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania kryteriów oceny ofert.

       Kryteria oceny ofert:

 1. Cena (cena brutto) – 90%
 2. Okres gwarancji i rękojmi – 10%

       Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert:

       Kryterium „Cena” będzie liczona wg następującego wzoru:

      C = (Cn / Co) x 90

      gdzie:

      C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

      Cn - najniższa cena spośród ofert,

      Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik  jest obliczany.  

Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” liczony od daty podpisania protokołu odbioru – minimum 24, a maksimum 60 miesięcy, obliczanie wg poniższych kryteriów.

 Okres gwarancji i rękojmi od 0 miesięcy do 23 miesięcy                             = 0%

       Okres gwarancji i rękojmi od 24 miesięcy do 35 miesięcy                           = 4%

       Okres gwarancji i rękojmi od 36 miesięcy do 47 miesięcy                           = 7%

       Okres gwarancji i rękojmi od 48 miesięcy do 60 miesięcy                           = 10%

Gwarancja będzie liczona. od daty podpisania protokołu odbioru agregatu.

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

W przypadku równych wyników decyduje cena tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1.         Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały w formie pisemnej.

2.         Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem.

3.         Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego  zapytania. Jeżeli oferta przedkładana jest pocztą elektroniczną, należy załączyć skan wypełnionego formularza ofertowego i formularza cenowego.

4.         Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.         Z Wykonawcą którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.         Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

7.         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.

8.         Postępowanie jest prowadzone z pominięciem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro netto”.

9.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

10.       Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiającego.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29.11.2019 r., do godz. 10.00   osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w   Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański lub faksem: 58 56 214 61 w. 21 lub drogą elektroniczną: m.blok@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzu ofertowym  stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Dostawa nowego agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”

(nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną)

3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

4. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Blok, tel./fax  58 56 214 61 wew. 234, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl           

 

Do pobrania:

 

 


Szpęgawsk, dnia 31.10.2019 r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 powyższej ustawy.

 

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

"Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku.

 

Do pobrania:

 

 


Szpęgawsk, dnia 03.10.2019 r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.. Zamawiający:

 

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

„Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym mieszkańcom, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

III. Istotne warunki zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.    Zabranie ciała z Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83 – 200 Starogard Gdański lub innego miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od zgłoszenia.

       2.    Przechowywanie ciała w chłodni.

3.    Zapewnienie kompletnej, nowej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego mężczyzny lub zmarłej kobiety w razie ich braku.

4.    Wykonanie toalety pośmiertnej – umycie, dezynfekcja i ubranie zwłok, kosmetyka.

5.    Zapewnienie trumny.

6.    Przewiezienie zwłok autokarawanem na cmentarz komunalny lub wyznaniowy.

7.    Przeniesienie trumny przez żałobników.

8.    Przygotowanie miejsca pochówki, w tym: wykopanie grobu, usypanie i obudowanie grobu wraz z umieszczeniem tabliczki identyfikacyjnej, krzyża drewnianego (wraz z tabliczką zawierającą imię i nazwisko zmarłego, datę urodzin oraz datę śmierci), wieńca pogrzebowego (1 szt., z 10 szt. kwiatów na podłożu świerkowym z elementami dekoracji (min. szarfą z napisem do ustalenia) i zapaleniem znicza pogrzebowego, uporządkowanie terenu.

9.    Pochowanie zmarłego w trumnie.

10.  Wykupienie miejsca pochówku na cmentarzu, w tym opłata za miejsce nagrobku na okres 20 lat.

11.  Zapewnienie obsługi liturgicznej i ceremonii pogrzebowej zgodnej z wyznaniem zmarłego, w tym uczestnictwo osoby duchownej.

12.  Zapewnienie i rozmieszczenie 2 szt. nekrologów.

13.  Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie telefoniczne, a następnie pisemne przez Zamawiającego określające miejsce pochówku jak również zakres usług do wykonania. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane z wykonaniem zleconych usług.

 

IV. Kryteria oceny i wyboru oferty.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą biorąc pod uwagę cenę za usługę.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT.

 

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały w formie pisemnej.

2. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem.

3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym stanowiącymi Załącznik Nr 1 Załącznik nr 2 do niniejszego   zapytania. Jeżeli oferta przedkładana jest pocztą elektroniczną, należy załączyć skan wypełnionego formularza ofertowego i formularza cenowego.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Z Wykonawcą którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.

8. Postępowanie jest prowadzone z pominięciem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro netto”.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny

10. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiającego.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18.10.2019 r., do godz. 10.00  osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański faksem pod nr: 58 56 214 61 w. 21, drogą elektroniczną: m.blok@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzach ofertowym i cenowym stanowiącymi Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.  Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym mieszkańcom, których pochowanie zleca Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”, nie otwierać przed 18.10.2019 r. do godz. 10.30”. Powyższe nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną.

           3.  Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Główny Administrator Maciej Blok, tel. 58 56 214 61 wew.:  234, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

VII. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 214 61, email: sekretariat@dpsszpegawsk.pl
 •  inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański jest Pani Jarosław Mikołajski, email: iodo@dpsszpegawsk.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi pralnicze dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                               

Do pobrania:

 


Szpęgawsk, dnia 03.09.2019 r.             

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

I.. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard  Gdański

zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

III. Istotne warunki zamówienia – zakres robót, termin wykonania.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

1. Roboty demontażowe

1.1 Demontaż istniejących rurociągów technologicznych

1.2 Demontaż istniejącego zbiornika hydroforowego.

2. Zbiornik retencyjny 5000 dm³

2.1 Montaż zbiornika  retencyjnego  5000 dm³

2.2 Podłączenie rurociągu dn 63 Pe z istniejącego rurociągu dn 110

 • trójnik 110/63
 • zawór elektromagnetyczny dn 2"
 • pływak sterujący poziomem wody w zbiorniku

2.3

 • zawór odcinający dn 2"
 • podłączenie spustu zbiornika

3. Pompy II stopnia

Zespól 2 pomp  sterowanych oddzielnymi falownikami o łącznej wydajności Q max 16 m3/h H max 74 mwody np. EVMG 5 8N /1,5 - 2 szt.

3.1 przetwornice częstotliwości 1,5 kW- 2 szt.

3.2 kolektor ssący i tłoczny dn 2"

3.3 armatura odcinająca i zaporowa

3.4 zbiornik przeponowy 20 l

4. Zespół filtrów

Zespół 4 filtrów automatycznych  24 x 65 laminat sterowanych objętościowo, pracujących w trybie filtracji dwustopniowej , wypełnionych złożami katalitycznymi o wydajności nominalnej 6 m3/h

4.1 butla 24" x 65" - laminat

4.2 złoże filtracyjne typu np. katalox light

4.3 zawór odcinający dn 1,5" automatyczny

4.4 głowica - sterownik typu clack 1,5"

5. Rurociągi technologiczne wody surowej, uzdatnionej i popłucznej dn -110- 50.

6. Schemat modernizacji stacji uzdatniania wody stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopasa.2019 roku.

 

IV. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania kryteriów oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 60%
 2. Okres gwarancji i rękojmi – 40%

Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert:

 1. Kryterium „Cena” będzie liczona wg następującego wzoru:

C = (Cnaj / Co) x 60

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cnaj - najniższa cena spośród ofert,

Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik  jest obliczany.  

 1. Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego – minimum 24, a maksimum 60 miesięcy, obliczanie wg poniższych kryteriów.

 Okres gwarancji i rękojmi od 0 miesięcy do 23 miesięcy   = 0%

       Okres gwarancji i rękojmi od 24 miesięcy do 35 miesięcy = 20%

       Okres gwarancji i rękojmi od 36 miesięcy do 47 miesięcy = 30%

       Okres gwarancji i rękojmi od 48 miesięcy do 60 miesięcy = 40%

       Gwarancja będzie liczona od daty ostatecznego odbioru przeprowadzonych robót.

 

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

W przypadku równych wyników decyduje cena tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

W oferowaną cenę powinny być wliczone: prace projektowe, demontaż wymienianych elementów, materiał, robocizna, regulacje, rozruch, uzyskanie parametrów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2013 r. przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej.

W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT.

 

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały w formie pisemnej. 2. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem. 

3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego   zapytania. Jeżeli oferta przedkładana jest pocztą elektroniczną, należy załączyć skan wypełnionego formularza ofertowego.

4. Termin związania ofertą to 30 dni.

5. Z Wykonawcą którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający  przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
 1.  Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiającego.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18.09.2019 r., do godz. 10.00   osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański lub faksem: 58 56 214 61 w. 21 lub drogą elektroniczną: m.blok@dpsszpegawsk.pl, bądź listem na  formularzu ofertowym 

    - Załącznik Nr 1.

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

(Nie dotyczy ofert przesłanych faksem/drogą elektroniczną).

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

3.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Główny Administrator Maciej Blok, tel./fax 

     58 56 214 61 wew.:  234, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - Schemat modernizacji stacji uzdatniania wody

2. Załącznik nr 3 - Przedmiar

3. Załącznik nr 4 - Projekt umowy

               

Do pobrania:

Pelna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

 

 


Szpęgawsk, dnia 12.08.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: Usługi pralnicze dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

 

Dp pobrania:

Pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Szpęgawsk, dnia 02.08.2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej
 w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto

I. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego: "Usługi pralnicze dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Załączniki do pobrania:

 

 


Szpęgawsk, dnia 10.07.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: „Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pelna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Szpęgawsk, dnia 02.07.2019 r.

                                                                                  

                                                                                                                   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej
 w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto

 

I. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku artykułów chemicznych i środków czystości, w asortymencie
i ilości określonej w Załączniku Nr 1– Formularz cenowy.

Czas realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3.

Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianych towarów są jedynie wielkościami prognozowanymi, niezbędnymi dla porównania ofert, a rzeczywiste ilości zamawianych produktów mogą ulec zmianie.

Przewidywane wahania w ilości poszczególnego asortymentu mogą wynosić ok.+/-20%.

Zmiany w zakresie ilości zamawianego asortymentu, nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wielkość i zakres rzeczywiście dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyjmuje, iż zlecenia na dostawę towaru będą składane do Wykonawcy średnio 1 raz w miesiącu.

Asortyment dostarczany będzie w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia do Wykonawcy zapotrzebowania, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.00-15.00.

W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższej okoliczności Zamawiającego.

Zapotrzebowania (ilość i rodzaj dostawy) na poszczególne towary będą składane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ze wskazaniem pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, do którego ma być dostarczona partia zamówienia.

Wraz z dostawą partii zamawianego towaru, Wykonawca dostarczy fakturę VAT za daną partię asortymentu.

Zapłata za dostarczona partię produktów nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostawy.

Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji oraz wszystkie pozostałe związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na dostarczone towary na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary posiadały etykietę w języku polskim wraz z instrukcją użycia i informacją na temat bezpieczeństwa ich stosowania.

Zamówione materiały winny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

W przypadku dostarczenia artykułów wadliwych, nie spełniających warunków zamówienia lub niezgodnych z asortymentem oferowanym w Załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe, wolne od wad lub zgodne z warunkami zamówienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby oferowane towary były dopuszczone do obrotu na rynku krajowym, oraz aby spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania kolumna 2. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa dostarczy niezwłocznie po jej podpisaniu karty charakterystyki produktów chemicznych i przekaże je Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny

 

CENA   100 %

         Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

         w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

 

                                   CENA  (C)

                                              

C =     Cn/Cb   x 100 x 100%                  

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

         Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

         Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

 

Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych wykonawców.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 09.07.2019 r., do godz.10.00 osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku ul.Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, faksem (58 56 214 61 w. 217), drogą elektroniczną (sekretariat@dpsszpegawsk.pl), bądź listem na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”

(nie dotyczy ofert przesłanych faksem/ drogą elektroniczną)

3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Maciej Blok - Główny Administrator – tel. 58 56 214 61             

    wew.: 234, faks: 217, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

Do pobrania:

Pelna treść zapytania ofertowego

 

 

                                                                    

 

  

                                                                

 

 


Szpęgawsk, dnia  23.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego: „Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pelna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Szpęgawsk, dnia 10.05.2019 r.   

                                                       

                                                                                                                            

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

 

I.  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu leki dla mieszkańców Domu,
  refundowane do wysokości limitu ceny na podstawie dostarczonych recept.
 2. Dostawa będzie realizowana na podstawie recept indywidualnych mieszkańców, na koszt Wykonawcy nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w godzinach 07.00 – 13.00.
 3. W sytuacjach nagłych, które wskaże Zamawiający, Wykonawca dostarczy leki w dniu zgłoszenia.
 4. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie leków przedstawiają załączniki nr 2A i 2B służące do określenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 5. Dostawca zobowiązuje się wystawiać faktury imienne oddzielnie na leki refundowane i oddzielnie na leki płatne 100%
 6. Dostawy leków będą fakturowane na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (Nabywca: Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83 - 200 Starogard Gdański, NIP 592 205 78 38; Odbiorca:
  Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku,
  ul. Kasztanowa 23, 83 - 200 Starogard Gdański) oraz imiennie na rzecz indywidualnych mieszkańców.
 7. Dostawy będą realizowane na podstawie m.in. Ustawy o Refundacji Leków, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego oraz Wyrobów Medycznych z 12 maja  2011
  Dz.U. 122/2011 poz.696, Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych z 27-08-2004 r. Dz.U. Nr  164 z 2008r.poz. 271 z późniejszymi zmianami,
  Ustawy Prawo Farmaceutyczne z 06-09-2001 Dz.U. Nr 45 z 2008 r., oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych.
 8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny:

 

CENA    100 %

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

 

            CENA  (C)

                      

                                   C =     Cn/Cb            x 100 x 100%

                 

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

 

9.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

10. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów
w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

11. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców,
których zaprosił do składania ofert, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

13. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający   przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

14. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20.05.2019 r., do godz.10.00 osobiście
  w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, faksem (58 56 214 61 w. 217), drogą elektroniczną (sekretariat@dpsszpegawsk.pl), bądź listem na  formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
 2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia: „Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku (nie dotyczy ofert przesłanych faxem i drogą elektroniczną).
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

            w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia – Maciej Blok, tel. 58 56 214 61,

            wew. 234 email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

Załączniki do pobrania:

 


Szpęgawsk 01.04.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY:  "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

 

 


 

Szpęgawsk 22.03.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Przedmiot zapytania ofertowego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Zamawiający:  

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku.”

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.  Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro netto na podstawie art. 4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.  Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami wewnętrznymi Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku dotyczącymi udzielania zamówień publicznych zawartymi w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto”.

3.  Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku zgodnie z projektem „Budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepła” oraz przedmiarami robót dla poszczególnych branż Zamawiający określa następujące termin realizacji zamówienia:

zakończenie robót – najpóźniej do dnia 15.05.2019 r.

4. Zakres planowanych robót budowlanych został określony w:

1) Załączniku nr 1 – „Budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepła”

2) Załączniku nr 2 – „Mapa - Trasa kabla”

3) Załączniku nr 3 – „Schemat jednokreskowy TR”

4) Załączniku nr 4 – „Rzuty pomieszczeń - rozmieszczenie urządzeń”

5) Załączniku nr 5 – „Przedmiar – roboty elektryczne”

6) Załączniku nr 6 – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne”

7) Załączniku nr 7 – „Przedmiar – pomieszczenie pomp ciepła nr 1”

8) Załączniku nr 8 – „Przedmiar – pomieszczenie wentylatorowni”.

 5.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych w celu prawidłowego przygotowania oferty i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji zamówienia.

6.   W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca  powinien uwzględnić dane zawarte w poszczególnych pozycjach dokumentacji technicznej i projektowej, kolejno wg stopnia ważności.

7.   W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający informuje, że wszystkie przedmiary robót udostępnione wraz z dokumentacją projektową należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty.

8.   Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie ze:

warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych.

9.  Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot niniejszego zamówienia, należy:

 • wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót;
 • zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w sposób trwały i wyraźny przed osobami trzecimi, ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych;
 • zabezpieczenie i oznakowanie własnym kosztem i staraniem miejsca prowadzenia robót;
 • wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych, wymaganych odpowiednimi przepisami;
 • doprowadzenie terenów udostępnionych na czas prowadzenia robót budowlanych przez użytkowników tych terenów do stanu w jakim je przejmował;
 • wykonywanie niezbędnych badań w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów wykonania prac. 

10.  ZASTRZEŻENIE

Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane w uzgodnieniu z Wykonawcą robót.

W związku ze specyfiką obiektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia czasu wykonania poszczególnych robót budowlanych w godzinach popołudniowo – wieczornych,o czym powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

Ze względu na specyfikę pomieszczenia przewidzianego przez Zamawiającego do przeprowadzenia w nich robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania ciągów komunikacyjnych w miejscu prowadzenia robót.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny:

 

CENA                   100 %

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

CENA  (C)

                                           

                                   C =   Cn / Cb  x 100 x 100%

                       

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

12. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki określone przez Zamawiającego, która uzyska w sumie największą ilość punktów w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

13. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia.

14. W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT, cena powinna również zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

16. Cena oferowana, jest wyrażoną w pieniądzu wartością prac za wykonanie przedmiotu zamówienia.

17. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

18. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19. Cena ofertowa, z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia winna wynikać z sumy wyceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.

20. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po dokonaniu analizy złożonego
przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznik nr 9).

21. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta w formie pisemnej umowa dotycząca realizacji przedmiotowych robót budowlanych, projekt umowy stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca ten nie później niż w przeddzień podpisania  umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 •  NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

22. Zamawiający zamieści w umowie zapisy dotyczące możliwości nałożenia na Wykonawcę kar umownych z tytułu niżej wymienionych okoliczności:

 • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § III ust. 3 niniejszego zapytania ofertowego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 • za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, przy odbiorze w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto
 • za przedmiot umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek.
 • z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
 • za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zgody Zamawiającego
 •  w wysokości 10.000,00 zł. Zapłata kary nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy,
 • za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
 • lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
 • za każdy dzień opóźnienia,
 • za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5 000,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jej zmianę,
 • za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
 • o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę, lub jej zmianę,
 • za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo,
 • w szczególności w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 złotych

23. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

24. Po analizie przesłanych ofert oraz po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

25. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 • w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca,że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

 

IV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 21461, email: sekretariat@dpsszpegawsk.pl
 •  inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański jest Pan Jarosław Mikołajski, email: iodo@dpsszpegawsk.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa owoców, warzyw oraz ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 01.04.2019 r., do godz.10.00 osobiście
w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, bądź listem na  formularzu ofertowym (Załącznik nr 9).

Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku.”

Zapytania dotyczące treści ogłoszenia oraz przedmiotu zamówienia należy kierować
za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na adres email: m.blok@dpsszpegawsk.pl.

Osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Główny Administrator - Maciej Blok., tel. 58 56 214 61 wew. 234 (m.blok@dpsszpegawsk.pl).

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 - budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepla
 3. Załącznik nr 2 - mapa do celów projektowych
 4. Załącznik nr 3 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - schemat jednokreskowy
 5. Załącznik nr 4 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - rzut parteru - rozmieszczenie urządzeń
 6. Załącznik nr 5 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - przedmiar
 7. Załącznik nr 6 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje elektryczne
 8. Załącznik nr 7 - remont pomieszczenia pompy ciepla nr 1 - przedmiar - branza - wodno-kanalizacyjna
 9. Załącznik nr 8 - remont pomioeszczenia wentylatorowni - przedmiar branża -wodno-kanalizacyjna
 10. Załącznik nr 9 - formularz ofertowy
 11. Załącznik nr 10 - projekt umowy

 

 


Szpęgawsk 07.03.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot.:  "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania

 


Szpęgawsk 28.02.2019

 

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.02.2019 - dotyczącego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o zmianie treści zapytania ofertowego

 


Szpęgawsk 21.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Przedmiot zapytania ofertowego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Załącznik 1 - projekt
 3. Załącznik 2 - przedmiar branża elektryczna
 4. Załącznik 3 - przedmiar pomieszczenie 1
 5. Załącznik 4 - przedmiar pomieszczenie 2
 6. Załącznik 5 - formularz ofertowy
 7. Załącznik 6 - projekt umowy

 


Szpęgawsk 08.02.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Szpęgawsk 01.02.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

Przedmiot zapytania ofertowego: sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego