Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku


Zapytania ofertowe


Szpęgawsk 01.04.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY:  "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

 

 


 

Szpęgawsk 22.03.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Przedmiot zapytania ofertowego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Zamawiający:  

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku.”

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.  Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro netto na podstawie art. 4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.  Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami wewnętrznymi Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku dotyczącymi udzielania zamówień publicznych zawartymi w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto”.

3.  Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku zgodnie z projektem „Budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepła” oraz przedmiarami robót dla poszczególnych branż Zamawiający określa następujące termin realizacji zamówienia:

zakończenie robót – najpóźniej do dnia 15.05.2019 r.

4. Zakres planowanych robót budowlanych został określony w:

1) Załączniku nr 1 – „Budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepła”

2) Załączniku nr 2 – „Mapa - Trasa kabla”

3) Załączniku nr 3 – „Schemat jednokreskowy TR”

4) Załączniku nr 4 – „Rzuty pomieszczeń - rozmieszczenie urządzeń”

5) Załączniku nr 5 – „Przedmiar – roboty elektryczne”

6) Załączniku nr 6 – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne”

7) Załączniku nr 7 – „Przedmiar – pomieszczenie pomp ciepła nr 1”

8) Załączniku nr 8 – „Przedmiar – pomieszczenie wentylatorowni”.

 5.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych w celu prawidłowego przygotowania oferty i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji zamówienia.

6.   W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca  powinien uwzględnić dane zawarte w poszczególnych pozycjach dokumentacji technicznej i projektowej, kolejno wg stopnia ważności.

7.   W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający informuje, że wszystkie przedmiary robót udostępnione wraz z dokumentacją projektową należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty.

8.   Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie ze:

warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych.

9.  Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot niniejszego zamówienia, należy:

 • wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót;
 • zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w sposób trwały i wyraźny przed osobami trzecimi, ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych;
 • zabezpieczenie i oznakowanie własnym kosztem i staraniem miejsca prowadzenia robót;
 • wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych, wymaganych odpowiednimi przepisami;
 • doprowadzenie terenów udostępnionych na czas prowadzenia robót budowlanych przez użytkowników tych terenów do stanu w jakim je przejmował;
 • wykonywanie niezbędnych badań w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów wykonania prac. 

10.  ZASTRZEŻENIE

Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane w uzgodnieniu z Wykonawcą robót.

W związku ze specyfiką obiektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia czasu wykonania poszczególnych robót budowlanych w godzinach popołudniowo – wieczornych,o czym powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

Ze względu na specyfikę pomieszczenia przewidzianego przez Zamawiającego do przeprowadzenia w nich robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania ciągów komunikacyjnych w miejscu prowadzenia robót.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny:

 

CENA                   100 %

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

CENA  (C)

                                           

                                   C =   Cn / Cb  x 100 x 100%

                       

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

12. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki określone przez Zamawiającego, która uzyska w sumie największą ilość punktów w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

13. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia.

14. W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT, cena powinna również zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

16. Cena oferowana, jest wyrażoną w pieniądzu wartością prac za wykonanie przedmiotu zamówienia.

17. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

18. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19. Cena ofertowa, z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia winna wynikać z sumy wyceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.

20. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po dokonaniu analizy złożonego
przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznik nr 9).

21. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta w formie pisemnej umowa dotycząca realizacji przedmiotowych robót budowlanych, projekt umowy stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca ten nie później niż w przeddzień podpisania  umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 •  NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

22. Zamawiający zamieści w umowie zapisy dotyczące możliwości nałożenia na Wykonawcę kar umownych z tytułu niżej wymienionych okoliczności:

 • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § III ust. 3 niniejszego zapytania ofertowego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 • za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, przy odbiorze w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto
 • za przedmiot umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek.
 • z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
 • za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zgody Zamawiającego
 •  w wysokości 10.000,00 zł. Zapłata kary nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy,
 • za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
 • lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
 • za każdy dzień opóźnienia,
 • za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5 000,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jej zmianę,
 • za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
 • o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę, lub jej zmianę,
 • za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo,
 • w szczególności w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 złotych

23. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

24. Po analizie przesłanych ofert oraz po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

25. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 • w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca,że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

 

IV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 21461, email: sekretariat@dpsszpegawsk.pl
 •  inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański jest Pan Jarosław Mikołajski, email: iodo@dpsszpegawsk.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa owoców, warzyw oraz ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 01.04.2019 r., do godz.10.00 osobiście
w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, bądź listem na  formularzu ofertowym (Załącznik nr 9).

Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku.”

Zapytania dotyczące treści ogłoszenia oraz przedmiotu zamówienia należy kierować
za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na adres email: m.blok@dpsszpegawsk.pl.

Osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Główny Administrator - Maciej Blok., tel. 58 56 214 61 wew. 234 (m.blok@dpsszpegawsk.pl).

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 - budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepla
 3. Załącznik nr 2 - mapa do celów projektowych
 4. Załącznik nr 3 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - schemat jednokreskowy
 5. Załącznik nr 4 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - rzut parteru - rozmieszczenie urządzeń
 6. Załącznik nr 5 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - przedmiar
 7. Załącznik nr 6 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje elektryczne
 8. Załącznik nr 7 - remont pomieszczenia pompy ciepla nr 1 - przedmiar - branza - wodno-kanalizacyjna
 9. Załącznik nr 8 - remont pomioeszczenia wentylatorowni - przedmiar branża -wodno-kanalizacyjna
 10. Załącznik nr 9 - formularz ofertowy
 11. Załącznik nr 10 - projekt umowy

 

 


Szpęgawsk 07.03.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot.:  "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania

 


Szpęgawsk 28.02.2019

 

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.02.2019 - dotyczącego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o zmianie treści zapytania ofertowego

 


Szpęgawsk 21.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Przedmiot zapytania ofertowego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Załącznik 1 - projekt
 3. Załącznik 2 - przedmiar branża elektryczna
 4. Załącznik 3 - przedmiar pomieszczenie 1
 5. Załącznik 4 - przedmiar pomieszczenie 2
 6. Załącznik 5 - formularz ofertowy
 7. Załącznik 6 - projekt umowy

 


Szpęgawsk 08.02.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Szpęgawsk 01.02.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

Przedmiot zapytania ofertowego: sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:33
Treść wprowadził(a): Blok Maciej, 2019-04-01 14:35:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-25 14:04:05