Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku


Zapytania ofertowe


Szpęgawsk, dnia 12.08.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: Usługi pralnicze dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

 

Dp pobrania:

Pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Szpęgawsk, dnia 02.08.2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej
 w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto

I. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego: "Usługi pralnicze dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Załączniki do pobrania:

 

 


Szpęgawsk, dnia 10.07.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: „Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pelna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Szpęgawsk, dnia 02.07.2019 r.

                                                                                  

                                                                                                                   

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej
 w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto

 

I. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku artykułów chemicznych i środków czystości, w asortymencie
i ilości określonej w Załączniku Nr 1– Formularz cenowy.

Czas realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3.

Zamawiający zastrzega, że ilości zamawianych towarów są jedynie wielkościami prognozowanymi, niezbędnymi dla porównania ofert, a rzeczywiste ilości zamawianych produktów mogą ulec zmianie.

Przewidywane wahania w ilości poszczególnego asortymentu mogą wynosić ok.+/-20%.

Zmiany w zakresie ilości zamawianego asortymentu, nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wielkość i zakres rzeczywiście dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyjmuje, iż zlecenia na dostawę towaru będą składane do Wykonawcy średnio 1 raz w miesiącu.

Asortyment dostarczany będzie w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia do Wykonawcy zapotrzebowania, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.00-15.00.

W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższej okoliczności Zamawiającego.

Zapotrzebowania (ilość i rodzaj dostawy) na poszczególne towary będą składane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ze wskazaniem pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, do którego ma być dostarczona partia zamówienia.

Wraz z dostawą partii zamawianego towaru, Wykonawca dostarczy fakturę VAT za daną partię asortymentu.

Zapłata za dostarczona partię produktów nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dostawy.

Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji oraz wszystkie pozostałe związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na dostarczone towary na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary posiadały etykietę w języku polskim wraz z instrukcją użycia i informacją na temat bezpieczeństwa ich stosowania.

Zamówione materiały winny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

W przypadku dostarczenia artykułów wadliwych, nie spełniających warunków zamówienia lub niezgodnych z asortymentem oferowanym w Załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe, wolne od wad lub zgodne z warunkami zamówienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby oferowane towary były dopuszczone do obrotu na rynku krajowym, oraz aby spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania kolumna 2. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa dostarczy niezwłocznie po jej podpisaniu karty charakterystyki produktów chemicznych i przekaże je Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny

 

CENA   100 %

         Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

         w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

 

                                   CENA  (C)

                                              

C =     Cn/Cb   x 100 x 100%                  

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

         Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

         Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

 

Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych wykonawców.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 09.07.2019 r., do godz.10.00 osobiście w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku ul.Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, faksem (58 56 214 61 w. 217), drogą elektroniczną (sekretariat@dpsszpegawsk.pl), bądź listem na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”

(nie dotyczy ofert przesłanych faksem/ drogą elektroniczną)

3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Maciej Blok - Główny Administrator – tel. 58 56 214 61             

    wew.: 234, faks: 217, email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

Do pobrania:

Pelna treść zapytania ofertowego

 

 

                                                                    

 

  

                                                                

 

 


Szpęgawsk, dnia  23.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego: „Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

 

Do pobrania:

Pelna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Szpęgawsk, dnia 10.05.2019 r.   

                                                       

                                                                                                                            

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

 

I.  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku”.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu leki dla mieszkańców Domu,
  refundowane do wysokości limitu ceny na podstawie dostarczonych recept.
 2. Dostawa będzie realizowana na podstawie recept indywidualnych mieszkańców, na koszt Wykonawcy nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w godzinach 07.00 – 13.00.
 3. W sytuacjach nagłych, które wskaże Zamawiający, Wykonawca dostarczy leki w dniu zgłoszenia.
 4. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie leków przedstawiają załączniki nr 2A i 2B służące do określenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 5. Dostawca zobowiązuje się wystawiać faktury imienne oddzielnie na leki refundowane i oddzielnie na leki płatne 100%
 6. Dostawy leków będą fakturowane na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (Nabywca: Powiat Starogardzki, ul. Kościuszki 17, 83 - 200 Starogard Gdański, NIP 592 205 78 38; Odbiorca:
  Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku,
  ul. Kasztanowa 23, 83 - 200 Starogard Gdański) oraz imiennie na rzecz indywidualnych mieszkańców.
 7. Dostawy będą realizowane na podstawie m.in. Ustawy o Refundacji Leków, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego oraz Wyrobów Medycznych z 12 maja  2011
  Dz.U. 122/2011 poz.696, Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych z 27-08-2004 r. Dz.U. Nr  164 z 2008r.poz. 271 z późniejszymi zmianami,
  Ustawy Prawo Farmaceutyczne z 06-09-2001 Dz.U. Nr 45 z 2008 r., oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych.
 8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny:

 

CENA    100 %

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

 

            CENA  (C)

                      

                                   C =     Cn/Cb            x 100 x 100%

                 

 

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

 

9.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

10. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów
w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

11. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców,
których zaprosił do składania ofert, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

13. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający   przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

14. Zapytanie ofertowe zostało przekazane do minimum dwóch losowo wybranych Wykonawców.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20.05.2019 r., do godz.10.00 osobiście
  w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, faksem (58 56 214 61 w. 217), drogą elektroniczną (sekretariat@dpsszpegawsk.pl), bądź listem na  formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
 2. Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia: „Sukcesywna dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku (nie dotyczy ofert przesłanych faxem i drogą elektroniczną).
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

            w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia – Maciej Blok, tel. 58 56 214 61,

            wew. 234 email: m.blok@dpsszpegawsk.pl

 

Załączniki do pobrania:

 


Szpęgawsk 01.04.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY:  "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

 

 


 

Szpęgawsk 22.03.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Przedmiot zapytania ofertowego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Zamawiający:  

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku.”

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.  Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro netto na podstawie art. 4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.  Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami wewnętrznymi Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku dotyczącymi udzielania zamówień publicznych zawartymi w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto”.

3.  Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku zgodnie z projektem „Budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepła” oraz przedmiarami robót dla poszczególnych branż Zamawiający określa następujące termin realizacji zamówienia:

zakończenie robót – najpóźniej do dnia 15.05.2019 r.

4. Zakres planowanych robót budowlanych został określony w:

1) Załączniku nr 1 – „Budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepła”

2) Załączniku nr 2 – „Mapa - Trasa kabla”

3) Załączniku nr 3 – „Schemat jednokreskowy TR”

4) Załączniku nr 4 – „Rzuty pomieszczeń - rozmieszczenie urządzeń”

5) Załączniku nr 5 – „Przedmiar – roboty elektryczne”

6) Załączniku nr 6 – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne”

7) Załączniku nr 7 – „Przedmiar – pomieszczenie pomp ciepła nr 1”

8) Załączniku nr 8 – „Przedmiar – pomieszczenie wentylatorowni”.

 5.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych w celu prawidłowego przygotowania oferty i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji zamówienia.

6.   W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca  powinien uwzględnić dane zawarte w poszczególnych pozycjach dokumentacji technicznej i projektowej, kolejno wg stopnia ważności.

7.   W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający informuje, że wszystkie przedmiary robót udostępnione wraz z dokumentacją projektową należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty.

8.   Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie ze:

warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych.

9.  Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot niniejszego zamówienia, należy:

 • wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót;
 • zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w sposób trwały i wyraźny przed osobami trzecimi, ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych;
 • zabezpieczenie i oznakowanie własnym kosztem i staraniem miejsca prowadzenia robót;
 • wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych, wymaganych odpowiednimi przepisami;
 • doprowadzenie terenów udostępnionych na czas prowadzenia robót budowlanych przez użytkowników tych terenów do stanu w jakim je przejmował;
 • wykonywanie niezbędnych badań w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów wykonania prac. 

10.  ZASTRZEŻENIE

Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane w uzgodnieniu z Wykonawcą robót.

W związku ze specyfiką obiektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia czasu wykonania poszczególnych robót budowlanych w godzinach popołudniowo – wieczornych,o czym powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

Ze względu na specyfikę pomieszczenia przewidzianego przez Zamawiającego do przeprowadzenia w nich robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania ciągów komunikacyjnych w miejscu prowadzenia robót.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady przedmiotu umowy – na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny:

 

CENA                   100 %

Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:

w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

CENA  (C)

                                           

                                   C =   Cn / Cb  x 100 x 100%

                       

C  - ilość punktów za cenę oferty badanej

Cn - najniższa cena z zaoferowanych

Cb - cena badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

12. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki określone przez Zamawiającego, która uzyska w sumie największą ilość punktów w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

13. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia.

14. W podanej cenie powinien być wliczony podatek VAT, cena powinna również zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

16. Cena oferowana, jest wyrażoną w pieniądzu wartością prac za wykonanie przedmiotu zamówienia.

17. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

18. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19. Cena ofertowa, z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia winna wynikać z sumy wyceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.

20. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po dokonaniu analizy złożonego
przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznik nr 9).

21. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta w formie pisemnej umowa dotycząca realizacji przedmiotowych robót budowlanych, projekt umowy stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca ten nie później niż w przeddzień podpisania  umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 •  NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

22. Zamawiający zamieści w umowie zapisy dotyczące możliwości nałożenia na Wykonawcę kar umownych z tytułu niżej wymienionych okoliczności:

 • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § III ust. 3 niniejszego zapytania ofertowego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 • za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, przy odbiorze w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto
 • za przedmiot umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek.
 • z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
 • za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zgody Zamawiającego
 •  w wysokości 10.000,00 zł. Zapłata kary nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy,
 • za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
 • lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
 • za każdy dzień opóźnienia,
 • za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5 000,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jej zmianę,
 • za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
 • o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę, lub jej zmianę,
 • za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo,
 • w szczególności w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 złotych

23. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

24. Po analizie przesłanych ofert oraz po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, w sposób przez nich określony w złożonych ofertach.

25. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

 • w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca,że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

 

IV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 21461, email: sekretariat@dpsszpegawsk.pl
 •  inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański jest Pan Jarosław Mikołajski, email: iodo@dpsszpegawsk.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa owoców, warzyw oraz ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza W Szpęgawsku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 01.04.2019 r., do godz.10.00 osobiście
w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, bądź listem na  formularzu ofertowym (Załącznik nr 9).

Oferta musi być opatrzona nazwą zamówienia:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku.”

Zapytania dotyczące treści ogłoszenia oraz przedmiotu zamówienia należy kierować
za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na adres email: m.blok@dpsszpegawsk.pl.

Osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Główny Administrator - Maciej Blok., tel. 58 56 214 61 wew. 234 (m.blok@dpsszpegawsk.pl).

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 - budowa przyłącza energetycznego zasilającego pompy ciepla
 3. Załącznik nr 2 - mapa do celów projektowych
 4. Załącznik nr 3 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - schemat jednokreskowy
 5. Załącznik nr 4 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - rzut parteru - rozmieszczenie urządzeń
 6. Załącznik nr 5 - budowa przyłącza energetycznego zasilania pomp ciepla - przedmiar
 7. Załącznik nr 6 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje elektryczne
 8. Załącznik nr 7 - remont pomieszczenia pompy ciepla nr 1 - przedmiar - branza - wodno-kanalizacyjna
 9. Załącznik nr 8 - remont pomioeszczenia wentylatorowni - przedmiar branża -wodno-kanalizacyjna
 10. Załącznik nr 9 - formularz ofertowy
 11. Załącznik nr 10 - projekt umowy

 

 


Szpęgawsk 07.03.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot.:  "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania

 


Szpęgawsk 28.02.2019

 

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.02.2019 - dotyczącego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o zmianie treści zapytania ofertowego

 


Szpęgawsk 21.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Przedmiot zapytania ofertowego:

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomp ciepła wraz z budową przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku"

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Załącznik 1 - projekt
 3. Załącznik 2 - przedmiar branża elektryczna
 4. Załącznik 3 - przedmiar pomieszczenie 1
 5. Załącznik 4 - przedmiar pomieszczenie 2
 6. Załącznik 5 - formularz ofertowy
 7. Załącznik 6 - projekt umowy

 


Szpęgawsk 08.02.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Szpęgawsk 01.02.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro netto.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański

Przedmiot zapytania ofertowego: sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Marcelego Józefa Kopicza w Szpęgawsku

 

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1726
Treść wprowadził(a): Blok Maciej, 2019-08-12 20:29:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-08-02 21:12:57