Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej

im. dr. Józefa Marcelego Kopicza

w Szpęgawsku

 


Szpegawsk 15.07.2021 r.

 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. dr.Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas covid 19, dofinansowanie projektu 72915,68 zł


 

Szpegawsk 22.07.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Szpęgawsku w sprawie regulaminu odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w okresie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV - 2

 

Do pobrania:

Pełna treść zarządzenia nr 6/2020

 


Projekt "Pomorskie S.O.S."

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. „Pomorskie S.O.S."  służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. 

Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. Pomorskie S.O.S., celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii Covid-19 oraz przeciwdziałnie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo leczniczych, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych. Dofinansowanie projektu z UE 8342687,35zł

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W ramach projektu udzielane są granty podmiotom prowadzącym i tworzącym domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne. Granty te dedykowane są zapewnieniu środków ochrony indywidualnej pracownikom ww. podmiotów, środków oraz sprzętu do dezynfekcji, wyposażenia izolatek, jak również usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych przez obecność wirusa COVID-19.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wartość projektu wynosi: 9 814 926,29 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 342 687,35 

W ramach powyższego projektu „Pomorskie S.O.S” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy 3 granty, których celem jest realizacja wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku).

W ramach projektu do każdego DPSu zostanie zakupiony sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne.

Otrzymane granty:

DPS Starogard Gdański 64 800,00 zł

DPS Rokocin 103 200,00 zł

DPS Szpęgawsk 256 800,00 zł

 

 


Szpęgawsk 24.04.2020 r.

 

Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!

 

Uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku przystąpił do ogólnopolskiego systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ przygotowanego bezpłatnie przez naukowców i programistów. Na stronie znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc.

Poszukujemy osoby, która byłaby gotowa podjąć się roli Koordynatora lokalnego. To osoba, która w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl jest łącznikiem między Darczyńcami a placówką. Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zbiera produkty i przekazuje je w imieniu Darczyńców placówce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować Naszą placówką, prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału wideo, który tłumaczy, na czym polega rola Koordynatora lokalnego: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

 

Z poważaniem,

Anna Szwedowska

Dyrektor

 


KOMUNIKAT  NR  1/2020

z dnia 11.03.2020 r.

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W SZPĘGAWSKU

 

w sprawie wstrzymania odwiedzin i wyjazdów mieszkańców od dnia 11.03.2020 r do odwołania.

 

 

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku informuje  o wstrzymaniu odwiedzin   i wyjazdów mieszkańców od środy  11 marca 2020 r do odwołania.

Powyższa decyzja jest zgodna z celem ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 347) a także dobrem Pensjonariuszy.

 

 

 

 

Nasz DPS

 


 

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail: iodo@dpsszpegawsk.pl, adres pocztowy: Dom Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański  lub prosimy o kontakt telefoniczny: 532-275-152.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Dom Pomocy Społecznej im. dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • Realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej
 • Zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 19sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. 2018 poz. 1878 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2439 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019 poz. 1352) ,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w rodzinnego wywiadu środowiskowego  (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250),

 

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na  Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej oraz by móc przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby . W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w wyżej wymienionych przepisach.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Domu Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku,  ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki  i archiwizacji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański ; zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?      Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?     Nie