Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej

im. dr. Józefa Marcelego Kopicza

w Szpęgawsku

 

Nasz DPS

 


KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna

 

1. Informacje dotyczące administratora danych.

Administratorem państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

2. Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przetwarzania wizerunku mieszkańców;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku przetwarzania danych za pomocą monitoringu wizyjnego.

4. Okres przechowywania danych.

Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych z którymi Administrator Danych  zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w przypadku, o którym mowa w:

 • pkt. 3 lit a, b, c jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań ustawowych;
 • pkt. 3 lit d jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia świadczenia;
 • pkt. 3 lit e jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przyjęcia w celu złożenia wniosku lub skargi;
 • pkt. 3.2 jest dobrowolne, mają Państwo prawo w każdym czasie do cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • pkt. 3.3 przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochrony mienia. Rejestracja wizerunku w systemie monitoringu odbywa się automatycznie w przypadku wejścia na teren Domu.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:19
Treść wprowadził(a): Blok Maciej, 2019-01-16 15:19:28
Treść wytworzył(a): Administrator, 2017-08-04 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-16 15:18:50